Nog 50 dagen tot de Ambachtenmarkt!

Hemelvaartsdag 18 mei 2023

Menu

Verkeersmaatregelen

Verkeersbesluit evenement Oude Ambachtenmarkt 2022
Kenmerk: Ruimte/ 189039
Burgemeester en wethouders van Soest;

Aanleiding

Overwegende dat de Stichting Markt Oude Ambachten op Hemelvaartsdag voor de 43e keer de Oude Ambachtenmarkt organiseert;

dat dit evenement plaatsvindt op donderdag 26 mei 2022;

dat aan de Stichting Markt Oude Ambachten vergunning is verstrekt om dit evenement te organiseren;


Maatregel

Overwegende dat de Oude Ambachtenmarkt wordt gehouden op de volgende wegen: Kerkstraat, Neerweg, Peter van Den Breemerweg, Eemstraat, Ferdinand Huycklaan, Gildeterrein en het voetpad tussen Kerkstraat en Ferdinand Huycklaan;

dat de genoemde wegen voor verkeer dienen te worden afgesloten en vrij dienen te blijven van geparkeerde auto's;

dat ten behoeve van de opbouw van het evenement deze wegen de avond voorafgaand aan het evenement al afgesloten dienen te worden;

dat ten behoeve van het goed afwikkelen van het verkeer met bestemming de Oude Ambachtenmarkt alsmede het doorgaande (reguliere) verkeer op diverse wegen rondom het evenementengebied eenrichtingsverkeer wordt ingesteld;

dat de maximum snelheid op de gebiedsontsluitingsweg Kerkstraat - Torenstraat - Middelwijkstraat ter plaatse wordt verlaagd van 50 km/uur naar 30 km/uur;

dat de organisatie op diverse punten op de aanrijroutes richting het evenemententerrein verkeersregelaars inzet;


Belangenafweging

Overwegende dat het treffen van een verkeersmaatregel een normale maatschappelijke ontwikkeling is waarmee een ieder kan worden geconfronteerd en waarvan de nadelige gevolgen in beginsel voor rekening van betrokkenen behoren te blijven;

dat deze markt gedeeltelijk wordt gehouden op de openbare weg;

dat dit evenement een grootschalig karakter heeft met naar verwachting 25.000 bezoekers;

dat de veiligheid van de bezoekers van de markt bij het toelaten van verkeer niet kan worden gewaarborgd;

dat de markt veel bezoekers van buiten Soest trekt, welke met de auto komen;

dat parkeren door de organisatie wordt gefaciliteerd op diverse parkeerterreinen;

dat percelen aanliggend aan de markt tijdelijk minder bereikbaar zijn;

dat de verkeersmaatregelen noodzakelijk zijn voor de veiligheid van bezoekers;

dat de verkeersmaatregelen noodzakelijk zijn voor de toegankelijkheid voor hulpdiensten in het geval van calamiteiten;

dat het belang om de verkeersveiligheid gedurende het evenement te waarborgen zwaarder weegt dan de tijdelijk verminderde toegankelijkheid voor doorgaand verkeer;


Juridisch kader

Gelet op het bepaalde in de Wegenverkeerswet 1994 (WVW 1994), het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990), het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW), de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en het Mandaatbesluit van de gemeente Soest;

overwegende dat dit besluit wordt genomen op basis van artikel 2 van de WVW 1994 om de veiligheid op de weg te verzekeren, weggebruikers en passagiers te beschermen en de bruikbaarheid van de weg te waarborgen;


dat het op grond van artikel 15, eerste lid, van de WVW 1994 vereist is om een verkeersbesluit te nemen voor de plaatsing of verwijderen van de in artikel 12 van het BABW genoemde verkeerstekens en ook voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd;


dat het op grond van artikel 15, tweede lid, van de WVW 1994 vereist is om een verkeersbesluit te nemen voor het treffen van fysieke maatregelen als deze maatregelen leiden tot een beperking of uitbreiding van het aantal categorieën weggebruikers dat van een weg of weggedeelte gebruik kan maken;


dat het voorgestelde besluit geen tijdelijke maatregel betreft is die korter duurt dan vier maanden en waarvoor op basis van artikel 34 van het BABW geen verkeersbesluit vereist is;


dat de genoemde wegen in de gemeente Soest liggen;

dat deze wegen bij de gemeente Soest in eigendom en beheer zijn;


dat het college van burgemeester en wethouders overeenkomstig artikel 18, lid 1 onder d van de WVW 1994, het bevoegd gezag is voor het nemen van dit verkeersbesluit;


dat deze bevoegdheid op grond van het Mandaatbesluit van de gemeente Soest door het college van burgemeester en wethouders is gemandateerd aan ondergetekende;


dat overleg is gevoerd met (de gemachtigde van) de korpschef van de politie, overeenkomstig artikel 24 van het BABW en dat de politie positief heeft geadviseerd over dit besluit;


dat dit verkeersbesluit van kracht is op 26 mei 2022;


Besluit
I. Op woensdag 25 mei 2022 vanaf 18.00 tot donderdag 26 mei 2022 20.00:

A. Door het plaatsen van bord C01 van bijlage I van het RVV 1990 (gesloten in beide richtingen voor alle voertuigen, ruiters en geleiders van rij-, trekdieren of vee) gesloten te verklaren de:

 • Neerweg;
 • Eemstraat;
 • Kerkstraat, tussen de Torenstraat en de Middelwijkstraat;
 • Peter van Den Breemerweg, tussen de Kerkstraat en de inrit naar het tijdelijke parkeerterrein op het Gildeterrein;
 • Ferdinand Huycklaan, tussen Ferdinand Hucklaan 5 en de Peter van Den Breemerweg;
 • Olijkeweg.


B. Door het plaatsen van borden E06 van bijlage I van het RVV 1990 (gehandicaptenparkeerplaats) het toewijzen van twaalf (12) parkeerplaatsen uitsluitend bestemd voor gehandicapten op de parkeervakken aan de oostzijde van de Torenstraat, 
tussen de Kerkstraat (noordelijke aansluiting) en de Neerweg.

II. Op donderdag 26 mei 2022 vanaf 7.00 tot 18.00:

A. Door het plaatsen van de borden C02 (in deze richting gesloten voor alle voertuigen, ruiters en geleiders van rij-, trekdieren of vee) en C03 (eenrichtingsweg) van bijlage I van het RVV 1990 en onderborden OB52 (uitgezonderd fietsers) van bijlage III van het 
RVV 1990 gesloten te verklaren in één richting voor alle bestuurders uitgezonderd fietsers op de:

 • Lange Brinkweg, tussen de aansluiting Eemweg en de Kruisweg in de richting van de Eemweg;
 • Eemweg, tussen de Hooiweg en de Lange Brinkstraat in de richting van de Hooiweg;
 • Hooiweg, in de richting van de Eemweg;
 • Veldweg, tussen de Kerkstraat en de Molenweg in de richting van de Kerkstraat;
 • Stationsweg, in de richting van de Middelwijkstraat;
 • Weideweg, in de richting van De Schans.

B. Het omdraaien van de rijrichting door het plaatsen van bord C02 (in deze richting gesloten voor alle voertuigen, ruiters en geleiders van rij-, trekdieren of vee) en C03 (eenrichtingsweg) van bijlage I van het RVV 1990 en onderborden OB52 (uitgezonderd 
fietsers) van bijlage III van het RVV 1990 gesloten te verklaren in één richting voor alle bestuurders uitgezonderd fietsers op de Kerkdwarsstraat, tussen de Olijkeweg en de Kerkstraat in de richting van de Olijkeweg;

C. Door het plaatsen van bord E02 (verboden stil te staan) van bijlage I van het RVV 1990 een verbod tot stilstaan in te stellen aan beide zijden van de weg op de:

 • Lange Brinkweg, tussen de Korte Kerkstaat en de Eemweg;
 • Ferdinand Hucklaan, tussen de Birkstraat en de aansluiting van het tijdelijke parkeerterrein op het Gildeterrein t.h.v. Ferdinand Huycklaan 5;
 • Eemweg, tussen de Hooiweg en de Lange Brinkstraat;
 • Hooiweg;
 • Peter van Den Breemerweg, tussen de Spiekerweg en de aansluiting van het tijdelijke parkeerterrein op het Gildeterrein.

D. Door het afdekken van de borden C12 (gesloten voor alle motorvoertuigen) de geslotenverklaring van de A.P. Hilhorstweg, tussen de Verlengde Hooiweg en de Spiekerweg, op te heffen.


E. Door het plaatsen van de borden A01-30 (maximumsnelheid 30 km/uur) en borden A02-30 (einde maximumsnelheid 30 km/uur) het instellen van een maximumsnelheid van 30 km/uur op de:

 • Kerkstraat, tussen Kerkstraat 83 en de Torenstraat;
 • Torenstraat;
 • Middelwijkstraat, tussen de Kerkstraat en De Gouden Ploeg.

Dat bovengenoemde verkeersmaatregelen worden uitgevoerd zoals op de hiernavolgende bebordingstekening staan aangegeven:

Soest, 13 mei 2022
Namens burgemeester en wethouders

Het Apollo Mannenkoor
Hangemaakte spullen
Een moderne twist
Springkussen
Ambachten
Stichting Markt Oude Ambachten Soest

info@ambachtenmarktsoest.nl

Het secretariaat is te bereiken op 06 - 36 09 70 68
(op werkdagen van 10.00 tot 17.00 uur)

Contactformulier

De oorsprong

De Oude Ambachtenmarkt van Soest is ontstaan omdat de plaatselijke VVV en de afdeling voorlichting van de gemeente Soest samen tot de conclusie kwamen dat Soest niet echt veel aantrekkingskracht had op toeristen. Zo kwam de Oude Ambachtenmarkt tot stand.

Lees verder