Nog 3 dagen tot de Ambachtenmarkt!

Hemelvaartsdag 26 mei 2022

Menu

Verkeersmaatregelen

Verkeersbesluit evenement Markt Oude Ambachten 2019

Kenmerk : DV/Vergunning & Handhaving/2139645/ 2188095

Burgemeester en wethouders van Soest;

Overwegende dat de Stichting Markt Oude Ambachten de Oude Ambachtenmarkt op Hemelvaartsdag 30 mei 2019 voor de 42e keer organiseert;

dat aan de Stichting Markt Oude Ambachten vergunning is verstrekt om dit evenement te organiseren;

Maatregel

dat deze markt wordt gehouden op de volgende wegen: Kerkstraat, Neerweg, Peter van den Breemerweg, Eemstraat, Ferdinand Huycklaan, Gildeterrein en het voetpad tussen Kerkstraat en Ferdinand Huycklaan;

dat genoemde wegen voor gemotoriseerd verkeer dienen te worden afgesloten en vrij dienen te blijven van geparkeerde auto's;

dat ten behoeve van de opbouw van het evenement deze wegen de avond voorafgaand aan het evenement al afgesloten dienen te worden;

dat ten behoeve van het goed afwikkelen van het verkeer met bestemming de Oude Ambachtenmarkt alsmede het doorgaande (reguliere) verkeer op diverse wegen rondom het evenementengebied eenrichtingsverkeer wordt ingesteld;

dat de maximumsnelheid op de hoofdroute (gebiedsontsluitingsweg) Kerkstraat – Torenstraat – Middelwijkstraat ter plaatse wordt verlaagd van 50 km/uur naar 30 km/uur;

dat de organisatie op diverse punten op de routes naar het evenementengebied verkeersregelaars inzet;

Belangenafweging

overwegende dat het treffen van een verkeersmaatregel een normale maatschappelijke ontwikkeling is waarmee een ieder kan worden geconfronteerd en waarvan de nadelige gevolgen in beginsel voor rekening van betrokkenen behoren te blijven;

dat deze markt gedeeltelijk wordt gehouden op de openbare weg; dat dit evenement een grootschalig karakter heeft met naar verwachting 25.000 bezoekers;

dat de veiligheid van de bezoekers van de markt bij het toelaten van overig verkeer niet kan worden gewaarborgd;

dat de Oude Ambachtenmarkt ook veel bezoekers van buiten Soest trekt die per auto komen; dat parkeren door de organisatie op parkeerterreinen wordt gereguleerd; dat de aanliggende percelen tijdens de markt niet per auto bereikbaar zijn;

dat ondersteunende verkeersmaatregelen noodzakelijk zijn voor de veiligheid van bezoekers en de toegankelijkheid voor hulpdiensten;

Juridisch kader

gelet op het bepaalde in de Wegenverkeerswet 1994 (WVW 1994), het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990), het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW), de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en het Mandaatbesluit van de gemeente Soest;

overwegende dat dit besluit wordt genomen op basis van artikel 2 van de WVW 1994 om de veiligheid op de weg te verzekeren, weggebruikers en passagiers te beschermen en de bruikbaarheid van de weg te waarborgen;

dat het op grond van artikel 15, eerste lid, van de WVW 1994 vereist is om een verkeersbesluit te nemen voor de plaatsing of verwijderen van de in artikel 12 van het BABW genoemde verkeerstekens en ook voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd;

dat de genoemde wegen in de gemeente Soest liggen;

dat deze wegen bij de gemeente Soest in eigendom en beheer zijn;

dat het college van burgemeester en wethouders overeenkomstig artikel 18, lid 1 onder d van de WVW 1994, het bevoegd gezag is voor het nemen van dit verkeersbesluit;

dat deze bevoegdheid op grond van het Mandaatbesluit van de gemeente Soest door het college van burgemeester en wethouders is gemandateerd aan ondergetekende;

dat overleg is gevoerd met (de gemachtigde van) de korpschef van de politie, overeenkomstig artikel 24 van het BABW en dat de politie positief heeft geadviseerd over dit besluit;

dat dit verkeersbesluit van kracht is op 29 mei 2019 en 30 mei 2019;

Besluiten

I. Op woensdag 29 mei 2019 vanaf 18:00 uur tot donderdag 30 mei 2019 19:00 uur:

A. door het plaatsen van bord C01 van bijlage I van het RVV 1990 (gesloten in beide richtingen voor alle voertuigen, ruiters en geleiders van rij-, trekdieren of vee) af te sluiten:

 • de Neerweg;
 • de Eemstraat;
 • de Kerkstraat, vanaf huisnummer 43 (aansluiting Torenstraat) tot de aansluiting met de Middelwijkstraat;
 • de Peter van den Breemerweg tussen de aansluiting met de Kerkstraat tot en met de inrit naar het tijdelijke parkeerterrein op het Gildeterrein;
 • de Ferdinand Huycklaan vanaf huisnummer 5 tot de aansluiting met de Peter van den Breemerweg;
 • de Olijkeweg

B. door het plaatsen van borden E06 van bijlage I van het RVV 1990 (gehandicaptenparkeerplaats) het toewijzen van een twaalftal parkeerplaatsen, uitsluitend bestemd voor gehandicapten op de parkeervakken aan de oostzijde van de Torenstraat tussen Kerkstraat (noordelijke aansluiting) en de Neerweg;

II. Op donderdag 30 mei 2019 vanaf 06:00 uur tot 19:00 uur:

A. door het plaatsen van de borden C02 (in deze richting gesloten voor alle voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee) en C03 (eenrichtingsweg) van bijlage I van het RVV 1990 en onderborden OB52 (uitgezonderd fietsers) van bijlage III van het RVV 1990 gesloten te verklaren voor alle bestuurders uitgezonderd fietsers op:

 • de Lange Brinkweg, het gedeelte tussen de aansluiting Eemweg en de Kruisweg in de richting van de Eemweg;
 • de Eemweg, het gedeelte tussen de Hooiweg en de aansluiting Lange Brinkstraat in de richting van de Hooiweg;
 • de Hooiweg, in de richting van de Eemweg;
 • de Veldweg, het gedeelte tussen de Molenweg en de Kerkstraat, in de richting van de Kerkstraat;
 • de Stationsweg, in de richting van de Middelwijkstraat;
 • de Weideweg, in de richting van De Schans

B. het omdraaien van de rijrichting door het verplaatsen van het bord C02 (in deze richting gesloten voor alle voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee) en C03 (eenrichtingsweg) van bijlage I van het RVV 1990, gesloten te verklaren voor alle bestuurders uitgezonderd fietsers op de Kerkdwarsstraat, tussen de aansluiting Olijkeweg en Kerkstraat in de richting van de Olijkeweg;

C. door het plaatsen van bord E02 (verbod stil te staan) van bijlage I van het RVV 1990 een verbod tot stilstaan in te stellen, aan beide zijden van de weg op:

 • de Lange Brinkweg tussen de Korte Kerkstraat en de aansluiting Eemweg;
 • de Ferdinand Huycklaan, het gedeelte tussen Birkstraat en de aansluiting van het tijdelijke parkeerterrein op het Gildeterrein (ter hoogte van huisnummer 5);
 • de Eemweg, het gedeelte tussen de Hooiweg en de aansluiting Lange Brinkstraat;
 • de Hooiweg;
 • de Peter van den Breemerweg tussen de aansluiting met de Spiekerweg tot en met de inrit naar het tijdelijke parkeerterrein op het Gildeterrein;

D. door het afdekken van de borden C12 (gesloten voor alle motorvoertuigen) de geslotenverklaring van en op de A.P. Hilhorstweg, tussen de Verlengde Hooiweg en de Spiekerweg, op te heffen;

E. door het plaatsen van de borden A01-30 (maximumsnelheid 30km/u) en A02-30 (einde maximumsnelheid 30 km) het instellen van een maximumsnelheid van 30km/u op:

 • de Kerkstraat, vanaf huisnummer 83 tot de aansluiting met de Torenstraat;
 • de Torenstraat;
 • de Middelwijkstraat, het gedeelte tussen De Gouden Ploeg en Kerkstraat.

dat bovengenoemde verkeersmaatregelen worden uitgevoerd zoals op de hiernavolgende bebordingstekening staat aangegeven.

Bebordingstekening:

Soest, 2 mei 2019
Namens burgemeester en wethouders
Karen Starink
Teamleider Vergunning en Handhaving

Springkussen
Een moderne twist
Ambachten
Burgemeester Metz
Het Apollo Mannenkoor
Stichting Markt Oude Ambachten Soest

info@ambachtenmarktsoest.nl

Het secretariaat is te bereiken op 06 - 36 09 70 68
(op werkdagen van 10.00 tot 17.00 uur)

Contactformulier

De oorsprong

De Oude Ambachtenmarkt van Soest is ontstaan omdat de plaatselijke VVV en de afdeling voorlichting van de gemeente Soest samen tot de conclusie kwamen dat Soest niet echt veel aantrekkingskracht had op toeristen. Zo kwam de Oude Ambachtenmarkt tot stand.

Lees verder