Nog 318 dagen tot de Ambachtenmarkt!

Hemelvaartsdag 29 mei 2025

Menu

ALGEMENE VOORWAARDEN MARKT OUDE AMBACHTEN SOEST (ondernemers)

Artikel 1 – Begripsbepalingen

In de Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Deelnemer: de persoon die participeert aan (exploitatie van) de markt;
 • Organisatie: de Stichting Markt Oude Ambachten Soest;
 • Markt: de Markt Oude Ambachten Soest;
 • Marktdag: de dag waarop het evenement plaatsvindt;
 • Standplaats: het gebied dat staat aangegeven op het inschrijvingsverzoek dat via de website www.ambachtenmarktsoest.nl wordt ingevuld;
 • Standgeld: het bedrag dat in rekening wordt gebracht voor het huren van een standplaats;
 • Bezoeker: een persoon die de markt bezoekt;
 • Horecaplein: een locatie aangewezen door de organisatie waar etenswaar en alcoholische drank mag worden verkocht. Het beheer van het horecaplein valt niet onder deze algemene voorwaarden;
 • Kraam: een stand/verkooplocatie.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen partijen ten aanzien van de markt.
 2. Indien enig beding, deel uitmakend van deze algemene voorwaarden of van de overeenkomst gesloten tussen partijen nietig zou zijn of vernietigd wordt, blijven de algemene voorwaarden of de overeenkomst voor het overige in stand en zal het betreffende beding in overleg tussen partijen onverwijld worden vervangen door een beding dat de strekking van het oorspronkelijke beding zoveel mogelijk benadert.
 3. Bepalingen in deze algemene voorwaarden, waarvan het uitdrukkelijk of stilzwijgend de bedoeling is dat deze ook na beëindiging van de overeenkomst tussen partijen van kracht blijven, zullen blijven gelden en partijen blijven hieraan gebonden.
 4. Eventuele algemene voorwaarden van deelnemer blijven buiten toepassing en worden uitdrukkelijk door de organisatie van de hand gewezen.

Artikel 3 – Aanmelding en bevestiging

 1. Inschrijving geschiedt door het versturen van een daartoe bestemd aanmeldingsformulier per post, email of via een daartoe bestemde website. Door inschrijving gaat de deelnemer akkoord met de algemene voorwaarden Markt Oude Ambachten Soest.
 2. De organisatie zal de inschrijving schriftelijk bevestigen per post of per e-mail.
 3. Op het inschrijfformulier dient het volgende te worden aangegeven:
  1. de NAW-gegevens van deelnemer;
  2. het gewenste aantal standplaatsen, eventueel met keuze voor een extra grondruimte van 1,5 meter;
  3. de producten/diensten welke worden verkocht bij de kraam;
  4. het huren van een kraam (optioneel);
  5. gebruik van elektriciteit (optioneel);
  6. automatische bankafschrijving van het standgeld (optioneel).

Artikel 4 – Gebruik standplaats en verplichtingen deelnemer

 1. De marktdag vangt aan om 10:00 uur en eindigt om 17:00 uur. Tussen 06:00 en 09:00 uur is het mogelijk de standplaats met de auto te bereiken. Na 09:00 uur is de markt gesloten voor alle motorvoertuigen. Behoudens voorafgaande toestemming van de organisatie is het niet toegestaan om een auto achter de kraam/standplaats te plaatsen.
 2. Het is niet toegestaan voor het eindigen van de marktdag de kraam/standplaats te ontruimen.
 3. Aanwijzingen, gegeven door ambtenaren van de politie, brandweer of organisatie, moeten terstond worden opgevolgd.
 4. Met uitzondering van verkoop in het als horecaplein aangeduide gebied mogen geen alcoholische dranken worden verstrekt en/of verkocht.
 5. Behoudens voorafgaande toestemming van de organisatie is het gebruik van geluidsinstallaties niet toegestaan.
 6. De deelnemer is tijdens de markt verantwoordelijk voor de gehuurde materialen en geeft deze na afloop van de marktdag, of een met de organisatie ander afgesproken tijdstip, terug in dezelfde staat als waarin de materialen zijn aangeleverd.
 7. Afval dient door de deelnemer zelf te worden afgevoerd in de door de organisatie aangewezen afvalcontainers. Afval achterlaten, of afval naast of nabij een vuilniscontainer plaatsen is ten strengste verboden.
 8. Behoudens voorafgaande toestemming van de organisatie is het deelnemer niet toegestaan om de standplaats aan derden door te verhuren, weg te geven of te ruilen.
 9. Deelnemer zal op geen enkele wijze hinder of overlast veroorzaken.
 10. Deelnemer is verantwoordelijk voor het bieden van kwaliteit van de producten/goederen die op de markt worden aangeboden en/of verkocht.
 11. Indien de weersomstandigheden van dien aard zijn dat een kraam gevaar kan opleveren, is de deelnemer op eerste verzoek van de organisatie verplicht de kraam af te breken en plat te leggen.
 12. Deelnemer is verantwoordelijk voor de nakoming van alle wettelijke voorschriften (onder andere: belastingplicht, brandweervoorschriften, namaakbestrijding, Kamer van Koophandel, CRK, Warenwet).

Artikel 5 – Verplichtingen organisatie

 1. De organisatie heeft het bestuur over de markt.
 2. De organisatie heeft een inspanningsverplichting om de wensen van de deelnemers zo goed mogelijk in te willigen.
 3. De organisatie heeft het recht om de door de deelnemer geboekte standplaats met al hetgeen zich daarop bevindt, te annuleren en (doen laten) verwijderen indien de deelnemer met de juiste nakoming van zijn verplichting in gebreke is gebleven of zich schuldig heeft gemaakt aan wangedrag.
 4. De organisatie heeft de beslissende stem bij een geschil met of tussen deelnemers (met betrekking tot de markt). Indien de deelnemer zich niet bij de beslissing wenst neer te leggen, heeft de organisatie het recht de deelnemer te weren en zonodig te verwijderen van de markt.

Artikel 6 – Betaling en annulering

 1. Nadat de inschrijving is goedgekeurd en bevestigd door de organisatie, wordt het standgeld geïncasseerd via een afgegeven, eenmalige machtiging.
 2. Het standgeld dient uiterlijk 10 dagen voor aanvang van de markt te zijn voldaan, bij een afgegeven machtiging is de deelnemer verplicht zorg te dragen voor voldoende saldo op het opgegeven bankrekeningnummer.
 3. De deelnemer is het volledige standgeld verschuldigd aan de organisatie, ook indien deelnemer om welke reden dan ook de markt niet of slechts gedeeltelijk bijwoont.
 4. Betaling door deelnemer dient, zonder aftrek, korting of verrekening, te geschieden binnen voornoemde betalingstermijn. Betaling dient te geschieden door middel van overmaking op een door de organisatie aan te wijzen bankrekening of door automatische bankafschrijving indien dit op het inschrijvingsformulier is aangegeven.
 5. Indien deelnemer niet binnen de termijn als genoemd in lid 2 van dit artikel heeft betaald, is deelnemer zonder nadere ingebrekestelling in verzuim en, onverminderd de overige rechten van  de organisatie, vanaf de vervaldag de wettelijke rente verschuldigd tot op de datum van algehele voldoening.
 6. Alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten, die de organisatie maakt als gevolg van de niet-nakoming door deelnemer van diens betalingsverplichtingen, komen ten laste van deelnemer.
 7. Indien het verschuldigde bedrag niet op de bankrekening van de organisatie is bijgeschreven binnen de in lid 2 genoemde termijn, is de inschrijving geannuleerd en staat het de organisatie vrij om de standplaats aan anderen te verhuren.
 8. Deelnemer kan tot 10 dagen voor de marktdag schriftelijk of per e-mail kosteloos annuleren.
 9. Bij annulering binnen 10 dagen voor aanvang van de marktdag is de deelnemer een vergoeding verschuldigd van 100% van het standgeld.
 10. Bij onvoldoende inschrijvingen of calamiteiten is de organisatie gerechtigd de markt te annuleren of te verplaatsen naar een andere locatie.

Artikel 7 – Aansprakelijkheid

 1. Deelnemer vrijwaart de organisatie voor alle schade welke deelnemer mocht lijden als gevolg van aanspraken van derden die verband houden met de door de deelnemer geleverde goederen en/of diensten op de markt.
 2. Aansprakelijkheid van de organisatie voor enige gevolgschade, indirecte schade of bedrijfsschade is uitgesloten.
 3. De organisatie is niet aansprakelijk voor schade welke het gevolg is van overmacht zoals weersomstandigheden, tegenvallende bezoekersaantallen en/of diefstal.
 4. Aansprakelijkheid wordt nimmer aanvaard voor zover deze niet is gedekt onder de door de organisatie gesloten aansprakelijkheidsverzekering.
 5. De organisatie sluit iedere persoonlijke aansprakelijkheidsstelling uit.

Artikel 8 – Toepasselijk recht

 1. Op de rechtsverhouding tussen partijen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 

ALGEMENE VOORWAARDEN MARKT OUDE AMBACHTEN SOEST (particulieren)

Artikel 1 – Begripsbepalingen

In de Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Deelnemer: de persoon die participeert aan (exploitatie van) de markt;
 • Organisatie: de Stichting Markt Oude Ambachten Soest;
 • Markt: de Markt Oude Ambachten Soest;
 • Marktdag: de dag waarop het evenement plaatsvindt;
 • Standplaats: het gebied dat staat aangegeven op het inschrijvingsverzoek dat via de website www.ambachtenmarktsoest.nl wordt ingevuld;
 • Standgeld: het bedrag dat in rekening wordt gebracht voor het huren van een standplaats;
 • Bezoeker: een persoon die de markt bezoekt;
 • Horecaplein: een locatie aangewezen door de organisatie waar etenswaar en alcoholische drank mag worden verkocht. Het beheer van het horecaplein valt niet onder deze algemene voorwaarden;
 • Kraam: een stand/verkooplocatie.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen partijen ten aanzien van de markt.
 2. Indien enig beding, deel uitmakend van deze algemene voorwaarden of van de overeenkomst gesloten tussen partijen nietig zou zijn of vernietigd wordt, blijven de algemene voorwaarden of de overeenkomst voor het overige in stand en zal het betreffende beding in overleg tussen partijen onverwijld worden vervangen door een beding dat de strekking van het oorspronkelijke beding zoveel mogelijk benadert.
 3. Bepalingen in deze algemene voorwaarden, waarvan het uitdrukkelijk of stilzwijgend de bedoeling is dat deze ook na beëindiging van de overeenkomst tussen partijen van kracht blijven, zullen blijven gelden en partijen blijven hieraan gebonden.
 4. Eventuele algemene voorwaarden van deelnemer blijven buiten toepassing en worden uitdrukkelijk door de organisatie van de hand gewezen.

Artikel 3 – Aanmelding en bevestiging

 1. Inschrijving geschiedt door het versturen van een daartoe bestemd aanmeldingsformulier per post, email of via een daartoe bestemde website. Door inschrijving gaat de deelnemer akkoord met de algemene voorwaarden Markt Oude Ambachten Soest.
 2. De organisatie zal de inschrijving schriftelijk bevestigen per post of per e-mail.
 3. Op het inschrijfformulier dient het volgende te worden aangegeven:
  1. de NAW-gegevens van deelnemer;
  2. het gewenste aantal standplaatsen, eventueel met keuze voor een extra grondruimte van 1,5 meter;
  3. de producten/diensten welke worden verkocht bij de kraam;
  4. het huren van een kraam (optioneel);
  5. gebruik van elektriciteit (optioneel);
  6. eenmalige automatische bankafschrijving van het standgeld (optioneel).

Artikel 4 – Gebruik standplaats en verplichtingen deelnemer

 1. De marktdag vangt aan om 10:00 uur en eindigt om 17:00 uur. Tussen 06:00 en 09:00 uur is het mogelijk de standplaats met de auto te bereiken. Na 09:00 uur is de markt gesloten voor alle motorvoertuigen. Behoudens voorafgaande toestemming van de organisatie is het niet toegestaan om een auto achter de kraam/standplaats te plaatsen.
 2. Het is niet toegestaan voor het eindigen van de marktdag de kraam/standplaats te ontruimen.
 3. Aanwijzingen, gegeven door ambtenaren van de politie, brandweer of organisatie, moeten terstond worden opgevolgd.
 4. Met uitzondering van verkoop in het als horecaplein aangeduide gebied mogen geen alcoholische dranken worden verstrekt en/of verkocht.
 5. Behoudens voorafgaande toestemming van de organisatie is het gebruik van geluidsinstallaties niet toegestaan.
 6. De deelnemer is tijdens de markt verantwoordelijk voor de gehuurde materialen en geeft deze na afloop van de marktdag, of een met de organisatie ander afgesproken tijdstip, terug in dezelfde staat als waarin de materialen zijn aangeleverd.
 7. Afval dient door de deelnemer zelf te worden afgevoerd in de door de organisatie aangewezen afvalcontainers. Afval achterlaten, of afval naast of nabij een vuilniscontainer plaatsen is ten strengste verboden.
 8. Behoudens voorafgaande toestemming van de organisatie is het deelnemer niet toegestaan om de standplaats aan derden door te verhuren, weg te geven of te ruilen.
 9. Deelnemer zal op geen enkele wijze hinder of overlast veroorzaken.
 10. Deelnemer is verantwoordelijk voor het bieden van kwaliteit van de producten/goederen die op de markt worden aangeboden en/of verkocht.
 11. Indien de weersomstandigheden van dien aard zijn dat een kraam gevaar kan opleveren, is de deelnemer op eerste verzoek van de organisatie verplicht de kraam af te breken en plat te leggen.
 12. Deelnemer is verantwoordelijk voor de nakoming van alle wettelijke voorschriften (onder andere: belastingplicht, brandweervoorschriften, namaakbestrijding, Kamer van Koophandel, CRK, Warenwet).

Artikel 5 – Verplichtingen organisatie

 1. De organisatie heeft het bestuur over de markt.
 2. De organisatie heeft een inspanningsverplichting om de wensen van de deelnemers zo goed mogelijk in te willigen.
 3. De organisatie heeft het recht om de door de deelnemer geboekte standplaats met al hetgeen zich daarop bevindt, te annuleren en (doen laten) verwijderen indien de deelnemer met de juiste nakoming van zijn verplichting in gebreke is gebleven of zich schuldig heeft gemaakt aan wangedrag.
 4. De organisatie heeft de beslissende stem bij een geschil met of tussen deelnemers (met betrekking tot de markt). Indien de deelnemer zich niet bij de beslissing wenst neer te leggen, heeft de organisatie het recht de deelnemer te weren en zonodig te verwijderen van de markt.

Artikel 6 – Betaling en annulering

 1. Nadat de inschrijving is goedgekeurd en bevestigd door de organisatie, wordt het standgeld geïncasseerd via een afgegeven, eenmalige machtiging.
 2. Het standgeld dient uiterlijk 10 dagen voor aanvang van de markt te zijn voldaan, bij een afgegeven machtiging is de deelnemer verplicht zorg te dragen voor voldoende saldo op het opgegeven bankrekeningnummer.
 3. De deelnemer is het volledige standgeld verschuldigd aan de organisatie, ook indien deelnemer om welke reden dan ook de markt niet of slechts gedeeltelijk bijwoont.
 4. Betaling door deelnemer dient, zonder aftrek, korting of verrekening, te geschieden binnen voornoemde betalingstermijn. Betaling dient te geschieden door middel van overmaking op een door de organisatie aan te wijzen bankrekening of door automatische afschrijving indien dit op het inschrijvingsformulier is aangegeven.
 5. Indien deelnemer niet binnen de termijn als genoemd in lid 2 van dit artikel heeft betaald, is deelnemer zonder nadere ingebrekestelling in verzuim en, onverminderd de overige rechten van  de organisatie, vanaf de vervaldag de wettelijke rente verschuldigd tot op de datum van algehele voldoening.
 6. Alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten, die de organisatie maakt als gevolg van de niet-nakoming door deelnemer van diens betalingsverplichtingen, komen ten laste van deelnemer.
 7. Indien het verschuldigde bedrag niet op de bankrekening van de organisatie is bijgeschreven binnen de in lid 2 genoemde termijn, is de inschrijving geannuleerd en staat het de organisatie vrij om de standplaats aan anderen te verhuren.
 8. Deelnemer kan tot 10 dagen voor de marktdag schriftelijk of per e-mail kosteloos annuleren.
 9. Bij annulering binnen 10 dagen voor aanvang van de marktdag is de deelnemer een vergoeding verschuldigd van 100% van het standgeld.
 10. Bij onvoldoende inschrijvingen of calamiteiten is de organisatie gerechtigd de markt te annuleren of te verplaatsen naar een andere locatie.

Artikel 7 – Aansprakelijkheid

 1. Deelnemer vrijwaart de organisatie voor alle schade welke deelnemer mocht lijden als gevolg van aanspraken van derden die verband houden met de door de deelnemer geleverde goederen en/of diensten op de markt.
 2. Aansprakelijkheid van de organisatie voor enige gevolgschade of indirecte schade is uitgesloten.
 3. De organisatie is niet aansprakelijk voor schade welke het gevolg is van overmacht zoals weersomstandigheden, tegenvallende bezoekersaantallen en/of diefstal.
 4. Aansprakelijkheid wordt nimmer aanvaard voor zover deze niet is gedekt onder de door de organisatie gesloten aansprakelijkheidsverzekering.
 5. De organisatie sluit iedere persoonlijke aansprakelijkheidsstelling uit.

Artikel 8 – Toepasselijk recht

 1. Op de rechtsverhouding tussen partijen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
Spelen in de kinderboerderij
Een moderne twist
Ambachten
Ambachten
Traditionele dansen
Stichting Markt Oude Ambachten Soest

info@ambachtenmarktsoest.nl

Het secretariaat is te bereiken op 06 - 36 09 70 68
(op werkdagen van 10.00 tot 17.00 uur)

Contactformulier

De oorsprong

De Oude Ambachtenmarkt van Soest is ontstaan omdat de plaatselijke VVV en de afdeling voorlichting van de gemeente Soest samen tot de conclusie kwamen dat Soest niet echt veel aantrekkingskracht had op toeristen. Zo kwam de Oude Ambachtenmarkt tot stand.

Lees verder